Page 8 - Magazine_Ottobre_2020
P. 8

Ì\ e 
V o
s; ,_, u 
, e s- ÎÎTTIMADI
. ' i r‘ j , I
IN CDENTE?
Dì UN CASO Dì
o m v
M ÀL Àh ÀNì I À;
’ '  .4s'— f ‘d’ 
 w P G s
a di Pietro 8 Salvatore Riccio
- Consulenza con esperti di ‘ÌDÎOTIUHISIÎCB
- Consulenza con i migliori legali esperti del settore
ÌNFÒÎÌTÌÌÌÌÌSTÌCÀ - Consulenze con i migliori specialisti di medicina legale
 - Convenzione con i migliori centri medici e fisioterapìci
conosce la ‘ma
asigonza a ti porterà
à“ 33m" ‘LÎuÎWÉ-"Ù-‘Îl Cell. 349.345.481: 333.6113671
Ll-WL] I "[114] Ì D studìopegasosas@gmail.com
n ai}? A AL dm
ÀNTÌ C] t“ O
DA PARTE TUA o Infortunistica Pegaso
www.infortunisticapegaso.com   6   7   8   9   10